РђСЂС…РёРІ Р·Р° категорията 'Новини'

Развитие на човешките ресурси

10.08.2010

ТЕСТ 2007-2013

флаг на ЕСлого на ЕСФ
В хасковската шивашка фирма „МИР” АД стартира обучението по  европроект.
Дружеството успешно защити и спечели проект „Квалификация и преквалификация на заетите в „МИР” АД – гаранция за устойчива заетост”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , което ще позволи да се използват възможностите за професионално развитие.

Шанс да повишат  професионалната си квалификация по част от професията „Шивач”   и „Моделиер- конструктор”   до края на 2010 г   получават  85 работници , разпределени в 5 групи.

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд и е на обща стойност  82 014  лв , с продължителност 12 месеца  от 01.01.2010г  до 31.12.2010г.,като  30% от цялата сума са от собствено финансиране  , а останалите  57 410 лева  са осигурени от  европейската институция.

Ръководител на проекта е Петко Драганов- Изпълнителен директор.В екипа участват още Розалина Петрова – счетоводител и  Татяна Петкова – координатор.Методист (не за целия период на обучение ) е Иванка Нондова – директор на ЦПО към РКС гр.Хасково. Партнираща организация е РКС гр.Хасково.

Целта на проекта е  повишаване конкурентноспособността на  „МИР” АД чрез възможностите , които дава  повишаването на квалификацията на работниците.

Освен по професионална квалификация още 25 човека  ще се обучават по ключови компетенции: „Работа в екип” , „Управление на стреса и времето” и „Бизнес комуникация и водене на преговори”.Всички курсисти ще получат сертификат за завършена квалификационна степен.

На завършилите успешно обучението се осигурява 1 година заетост , което е част от изискването по проекта./18.02.2010/

Този документ е създаден с  финансовата подкрепа на Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран  от Европейския социален фонд. Цялата отговорност  за съдържанието на документа  се носи  от „МИР” АД град Хасково   и при никакви обстоятелства  не може да се приема , че този документ  отразява официалното становище  на Европейския съюз и  Договарящия орган”…